ชั้นเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๑ 12 10 22 นางสาวกมลพร มิ่งสกุล
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๒ 12 8 20 นางศรีชมภู ทรวงโพธิ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑ 14 15 29  
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๒ 17 10 27 นางทวินันท์ แนบสนิทวงศ์
รวมนักเรียนอนุบาล 55 43 98  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 5 12 17 นางบานชื่น รัตนสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 6 10 16 นางอมริศา เทียมกลิ่นทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 15 13 28 นางวทินา ปุ๊กทะเล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 17 8 25 นางเยาวลักษณ์ กิจสนธิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 15 9 24 นายประกอบ ป้อมทะเล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 10 16 26 นายสุทธิพล คูณแก้ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 8 14 22 นางสาวรวิพันธุ์ นอกกระโทก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 6 18 24 นางสาวจุฑามาส เรืองวชิรปัญญา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 12 15 27 นายสราวุธ รุณชัยศรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 16 10 26 นางประไพรัตน์ ลีสีคำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 20 22 42 นายสุนทร รัตนสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 19 21 40 นายเฉลิมชัย เทียมกลิ่นทอง
รวมนักเรียนประถม 149 168 317  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 6 16 22 นางสาววิราภรณ์์ แพงจอมพล
นางสุภาพร คงอาจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 18 6 24

นางสาวปิยะนุช ประจวง
นายธนบดี สุขเกษม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 14 4 18 นายนิยม เรืองคง
นางสาวนิธินันท์ แก้วสุวรรณ
รวมนักเีรียนมัธยม 38 26 64  
รวมทั้งสิ้น 242 237 479